• (+48) 504 152 907 

 • biuro@opaksystem.pl

Konto Przechowalnia
do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Opak-System

Dokument określa przede wszystkim zasady, na jakich zawierane są umowy w Sklepie, w tym przedstawia ważne informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz przysługujących Konsumentom prawach.

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Ceny i metody płatności
§ 6 Dostawa towaru
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje

§ 10 Opinie o produktach
§ 11 Dane osobowe
§ 12 Postanowienia końcowe
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
Kodeks cywilny – polska ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, kupujący w Sklepie lub podejmujący czynności zmierzające do dokonania zakupu, bez bezpośredniego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, dzięki której Kupujący może nieodpłatnie skorzystać z dodatkowych funkcji w Sklepie.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie lub podejmujący czynności zmierzające do dokonania zakupu.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – Kupujący będący osobą fizyczną, zawierający lub zamierzający zawrzeć ze Sprzedawcą umowę na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niego charakteru zawodowego.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – sklep internetowy Opak-System prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.opaksystem.pl.
Sprzedawca – OPAK-SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem Świlcza 706AN, 36-072 Świlcza, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000988881, NIP 5170428372, nr REGON 52297885900000, kapitał zakładowy 250000,00 zł.
Ustawa o prawach konsumenta – polska ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

Adres pocztowy: Świlcza 706AN, 36-072 Świlcza

Adres e-mail: sklep@opaksystem.pl

Telefon: 504 152 907

Koszt połączenia telefonicznego lub transmisji danych wykonywanych przez Kupującego wynika z podstawowej taryfy operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usług internetowych, z którego usług korzysta Kupujący. Sprzedawca zwraca uwagę, że koszt połączenia międzynarodowego lub międzynarodowej transmisji danych może być wyższy niż koszt połączenia lub transmisji krajowej – w zależności od taryfy przyjętej przez operatora telekomunikacyjnego lub dostawcę usług internetowych, z usług którego korzysta Kupujący.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

1. W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:

 • Komputera lub innego urządzenia z przeglądarką internetową obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 • Dostępu do sieci Internet.

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Sklep umożliwia zakup towarów (dalej „Towary”), uwidocznionych na stronie internetowej Sklepu, w dwóch trybach:

 • bez rejestracji;
 • z założeniem konta w Sklepie;

2. Jeśli klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie (dalej „Konto”), rejestracja jest jednorazowa, a adres poczty e-mail oraz wybrane przez klienta hasło są podstawą do późniejszego logowania. Szczegóły udostępniania przez Sprzedawcę usługi cyfrowej prowadzenia Konta dostępne są poniżej w Regulaminie Konta. Sklep umożliwia logowanie się do Konta również poprzez social media i/lub konto użytkownika w systemie Google. Po zalogowaniu do Konta, klient posiada dostęp do historii swoich zamówień, a przy kolejnych zamówieniach nie musi ponownie wypełniać formularza zamówienia swoimi danymi osobowymi.

3. Klient może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z posiadania Konta. W tym celu należy wysłać swoją rezygnację na adres e-mail: sklep@opaksystem.pl

3. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, odpowiednim przyciskiem dodać je do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji (sposób dostawy i płatności).

4. Informacje o towarach w Sklepie, tj. opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

5. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki i ewentualnie (na życzenie klienta) także danych do wygenerowania faktury VAT.

6. Zatwierdzenie przez klienta zamówienia przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” (lub innego o tożsamym brzmieniu) oznacza:

 • złożenie Sprzedawcy oferty zakupu Towarów zgodnie z opcjami wybranymi w zamówieniu oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 • akceptację obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy;

7. Do zawarcia umowy sprzedaży (dalej „Umowa”) dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do realizacji (przyjęcie oferty klienta), o czym Sprzedawca informuje poprzez wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Towaru (w całości bądź w części), Sprzedawca poinformuje o tym klienta - nie dochodzi wówczas do zawarcia Umowy. Sprzedawca poinformuje klienta jednocześnie o istniejących możliwościach innego sposobu realizacji zamówienia, np. częściowej realizacji zamówienia lub oczekiwania na uzupełnienie przez Sprzedawcę stanów magazynowych. Jeżeli zamówienie zostało wcześniej opłacone przez klienta, a nie jest możliwe do realizacji, Sprzedawca niezwłocznie zwraca klientowi dokonane płatności (stosownie do zakresu anulowania zamówienia).

9. Sprzedawca przekazuje klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru.

10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia lub opóźnienie w jego dostawie powstałe w wyniku podania przez klienta niepełnego / błędnego adresu dostawy lub braku podania innych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności. W takim przypadku Sprzedawca (jeśli to możliwe) podejmie próbę kontaktu z klientem, celem weryfikacji prawdziwości podanych danych.

§ 5 CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. wraz z podatkiem VAT.

2. Koszt dostawy Towarów podawany jest osobno w koszyku Sklepu, w zależności od sposobu dostawy wybranego przez klienta.

3. Dostępne metody płatności opisane są na stronie Sklepu w zakładce „Sposoby płatności” oraz prezentowane są klientowi na etapie składania zamówienia (w koszyku).

4. Płatności online w Sklepie obsługiwane są przez dostawcę płatności:

 • Autopay S.A.

5. Jeżeli klient wybrał płatność zwykłym przelewem bankowym, zapłata za zamówienie powinna nastąpić w terminie 7 dni od jego złożenia. W braku zapłaty w w/w terminie, Umowę uważa się za niezawartą. Zdanie poprzednie nie dotyczy sytuacji, gdy Sprzedawca oferuje klientom płatność odroczoną/płatność w ratach za pośrednictwem zewnętrznego partnera.

6. Dokonując zakupów w Sklepie, Kupujący akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ 6 DOSTAWA TOWARÓW

1. Dostawa Towarów odbywa się wedle wyboru klienta:

 • za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 • do paczkomatów InPost;
 • odbiór osobisty w siedzibie firmy, w godzinach jej otwarcia;

2. W przypadku gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

3. W sytuacji gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił produkty o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla produktu o najdłuższym terminie realizacji.

4. Za wyjątkiem Towarów odbieranych przez klienta osobiście, zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do klienta (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem). Dokładny rzeczywisty termin doręczenia przesyłki określa przewoźnik.

5. Towary wysyłane są przez Sprzedawcę w terminie do 2 dni roboczych, chyba, że w opisie produktu podczas składania zamówienia przez klienta podano wyraźnie inny termin. Szczegółowe terminy realizacji podane są na stronie Sklepu w zakładce „Czas realizacji zamówienia”.

6. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia.

7. Sprzedawca standardowo obsługuje zamówienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pokryciem kosztów wskazanych na stronie Sklepu w zakładce “Koszty dostawy”.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 7aa ustawy o prawach konsumenta (dalej „Kupujący Uprzywilejowany”) posiada ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania, bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa poniżej.

2. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby klient wysłał w w/w terminie, oświadczenie:

 • w formie elektronicznej na adres: sklep@opaksystem.pl;
 • w formie pisemnej na adres: Świlcza 706AN, 36-072 Świlcza

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone według wzoru dostępnego tutaj, przy czym użycie wzoru nie jest obowiązkowe. Sprzedawca niezwłocznie prześle klientowi w formie e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Następnie w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży, powinien na własny koszt odesłać zwracane Towary na adres magazynu Świlcza 706AN, 36-072 Świlcza.

5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, dokona na rzecz klienta zwrotu:

 • ceny Towaru;
 • kosztów pierwotnej przesyłki Towaru do klienta według najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia rzeczy, oferowanego w Sklepie;

6. Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu, gdy otrzyma Towar z powrotem, albo co najmniej klient dostarczy Sprzedawcy dowód odesłania rzeczy.

7. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru, jeżeli przed złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy używał Towaru w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

 • nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta /Kupującego Uprzywilejowanego lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (towary personalizowane);
 • ulegających szybkiemu zepsuciu lub o krótkim terminie przydatności do użycia (towary szybko psujące się);
 • w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • nagrań dźwiękowych, wizualnych albo programów komputerowych, dostarczanych na nośniku materialnym (np. płyta CD) w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • których cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

§ 9 REKLAMACJE

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć klientowi Towary zgodne z Umową.

2. Wobec Konsumentów i Przedsiębiorców Uprzywilejowanych Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Towaru zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. Wobec pozostałych klientów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.

3. Reklamacje mogą być składane:

 • w formie elektronicznej na adres sklep@opaksystem.pl;
 • w formie pisemnej na adres: Świlcza 706AN, 36-072 Świlcza.

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w takiej formie, w jakiej została ona złożona (pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail) w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.

5. Na podstawie przepisów Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku braku zgodności z umową, Kupujący uprzywilejowany może żądać:

 • wymiany towaru;
 • naprawy towaru;
 • obniżeniu ceny,
 • odstąpieniu od umowy w sytuacji, gdy:

       a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta;

       b. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Ustawy o prawach konsumenta;

       c. Brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;

       d. Brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta;

         e. Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego uprzywilejowanego.

6. W przypadku towaru podlegającego naprawie lub wymianie, Kupujący uprzywilejowany powinien udostępnić ten towar Sprzedawcy. Sprzedawca odbiera od Kupującego uprzywilejowanego towar na swój koszt.

7. Kupujący uprzywilejowany nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

8. W razie niezadowolenia ze sposobu załatwienia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument / Kupujący Uprzywilejowany może (niezależnie od zwykłego postępowania przed sądem powszechnym) skorzystać także z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

9. W powyższym celu można:

 • zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
 • skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów;
 • skorzystać z platformy ODR (Online Dispute Resolution), która służy do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, jeśli spór dotyczy zobowiązań wynikających z umowy zawartej przez internet. Więcej informacji o platformie ODR można znaleźć tutaj;
 • zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

10. Dodatkowe informacje odnośnie pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać także na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.polubowne.uokik.gov.pl.

11. W przypadku wystąpienia wady towaru, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi.

12. Wobec Kupującego innego niż Kupujący uprzywilejowany Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.

13. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, Kupujący będący przedsiębiorcą innym niż Kupujący uprzywilejowany, traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał towaru w czasie i w sposób przyjęty przy towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

14. Korzystając z rękojmi, Kupujący inny niż Kupujący uprzywilejowany może, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
 • przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 • żądać wymiany towaru na wolny od wad;
 • żądać usunięcia wady;

§ 10 OPINIE O PRODUKTACH

1. W Sklepie istnieje możliwość dodania przez klienta opinii o produkcie (dalej "Opinie").

2. Funkcjonalność ta jest dostępna tylko jeżeli klient korzysta z zewnętrznego programu badania satysfakcji klienta / opinii klienta, przykład "Zaufane opinie","Trusted Shops".

3. Opinie dodawane przez klienta powinny być legalne w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) oraz zgodne z dobrymi obyczajami, co oznacza, że nie można zamieszczać Opinii:

 • o charakterze bezprawnym;
 • sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności: zawierających treści obraźliwe, pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej;
 • naruszających praw innych osób, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich oraz prawa do prywatności;
 • zawierających treści lub elementy graficzne o charakterze komercyjnym, reklamowym, dotyczące produktów innych niż oferowane w Sklepie.

4. Sprzedawca i/lub dostawca zewnętrznego programu do badania satysfakcji klienta / opinii klienta może moderować Opinie, co oznacza, że Opinie niezgodne z Regulaminem nie będą opublikowane lub mogą być usunięte.

5. W przypadku zablokowania lub usunięcia Opinii, Sprzedawca poinformuje o tym klienta, podając uzasadnienie. W takim przypadku klient może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w Regulaminie.

6. Odwołania od decyzji dotyczących Opinii (dalej “Odwołanie”) mogą być składane:

 • w formie elektronicznej na adres: sklep@opaksystem.pl
 • lub w formie pisemnej na adres: Świlcza 706AN, 36-072 Świlcza.

Sprzedawca w formie elektronicznej niezwłocznie potwierdzi otrzymanie Odwołania (jeżeli osoba składająca Odwołanie udostępniła Sprzedawcy adres e-mail). Sprzedawca rozpatrzy Odwołanie w takiej formie, w jakiej zostało ono złożone (pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail) w terminie 14 dni od otrzymania Odwołania.

7. Każda osoba odwiedzająca Sklep ma możliwość złożenia Sprzedawcy zawiadomienia (dalej “Zawiadomienie”), jeśli uważa, że w Sklepie w ramach Opinii zamieszczono nielegalną treść nielegalną w rozumieniu aktu o usługach cyfrowych (DSA) lub sprzeczną z Regulaminem. Zawiadomienia powinny być składane w formie elektronicznej na adres: sklep@opaksystem.pl.

8. Sprzedawca w formie elektronicznej niezwłocznie potwierdzi otrzymanie Zawiadomienia. Sprzedawca rozpatrzy Zawiadomienie w terminie 14 dni od jego otrzymania, podając uzasadnienie. Od decyzji Sprzedawcy rozpatrującej Zawiadomienie osoba, która je złożyła, może złożyć odwołanie na zasadach opisanych w Regulaminie.

9. W przypadku niezadowolenia ze sposobu rozstrzygnięcia przez Sprzedawcę Odwołania, osoba składająca Odwołanie ma możliwość skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, o których mowa w akcie o usługach cyfrowych (DSA).

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Opinie zamieszczane w Sklepie przez klientów, pod warunkiem, że:

 • nie posiada wiedzy o tym, iż Opinia jest nielegalną treścią;
 • niezwłocznie podejmuje odpowiednie działania w celu usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nielegalnych treści, gdy uzyska taką wiedzę lub wiadomość, w szczególności Sprzedawca niezwłocznie rozpatruje Zawiadomienia.

§ 11 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

 • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
 • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.

4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

 1. przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
 2. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
 3. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
 4. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy;

5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • ich sprostowania;
 • usunięcia;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przeniesienia danych do innego administratora;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę);

6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.

7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do organu właściwego dla ochrony danych osobowych. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do Umów zawieranych w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

2. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień konsumenta (i Kupującego Uprzywilejowanego) wynikających z przepisów prawa.

3. Sprzedawca może dokonywać zmian Regulaminu w każdym czasie, przy czym zmiany takie mają zastosowanie do zamówień złożonych po opublikowaniu nowej wersji Regulaminu, a w przypadku wcześniej zawartych Umów o świadczenie usługi cyfrowej lub usługi elektronicznej, a także w przypadku klientów posiadających Konto w sklepie - klient będzie powiadomiony o zmianie Regulaminu i możliwości nie zaakceptowania nowej treści.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 22-02-2024 r.Jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy z którego Konsument lub Kupujący uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać: 

Regulamin Konta w sklepie Opak-System

 

1. Niniejszy regulamin konta („Regulamin Konta”) określa zasady i warunki korzystania z konta klienta („Konto”) w sklepie internetowym Opak-System („Sklep”).

2. Niniejszy Regulamin Konta stanowi regulamin usługi elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa Konta jest usługą dodatkową i poboczną w stosunku do głównej działalności Sprzedawcy, tj. oferowania klientom zakupu Towarów. Usługa prowadzenia Konta jest nieodpłatna.

3. Regulamin Konta stanowi uzupełnienie Regulaminu Sklepu. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Konta, do usługi tej stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu.

4. Dane kontaktowe Sprzedawcy w sprawach dotyczących usługi Konta są takie same jak w przypadku Sklepu:

5. Wymagania techniczne dla korzystania z usługi Konta są takie same, jak dla korzystania ze Sklepu.

6. Korzystając z Konta klient Sklepu ma możliwość:

 • zapisać i przechowywać na Koncie swoje dane osobowe (w tym adres dostawy), co umożliwia dokonywanie kolejnych zakupów w Sklepie bez konieczności ponownego uzupełniania formularza adresowego;
 • wglądu w historię swoich zamówień;
 • wglądu w status realizacji zamówienia;

7. Założenie Konta przez klienta jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi elektronicznej na czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z posiadania Konta bez podawania przyczyny. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą elektronicznie na adres sklep@opaksystem.pl. Klient posiada także ustawowe prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta w terminie 14 dni od jej zawarcia.

8. Wobec Konsumentów i Kupujących Uprzywilejowanych Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność usługi Konta z umową zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. Wobec pozostałych klientów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.

9. Reklamacje dotyczące usługi Konta mogą być składane Sprzedawcy zgodnie z procedurą przewidzianą w paragrafie IX.  Regulaminu Sklepu.

10. W razie niezadowolenia ze sposobu załatwienia reklamacji przez Sprzedawcę, istnieje też możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie IX.  Regulaminu Sklepu.

11. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych klientów Sklepu, w tym na cele prowadzenia Konta, znajdują się w Polityce prywatności.

12. Sprzedawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu Konta. Jeżeli klient nie akceptuje nowego brzmienia Regulaminu Konta, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta (kontaktując się w tym celu ze Sprzedawcą elektronicznie) z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

 

Regulamin Newslettera w sklepie Opak-System

 

1. Niniejszy regulamin newslettera („Regulamin Newslettera”) określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę („Sprzedawca”) – właściciela sklepu internetowego www.opaksystem.pl („Sklep”) – usługi tzw. newslettera.

2. Newsletter to cykliczne wiadomości elektroniczne przesyłane przez Sprzedawcę na adres e- mail osoby, która wyraziła stosowną zgodę marketingową („Subskrybent”). Wiadomości te zawierają w szczególności informacje handlowe dotyczące Sklepu i Sprzedawcy. Wiadomości te mogą również zawierać inne treści, związane z działalnością Sprzedawcy, z branżą Sklepu, ewentualnie treści edukacyjne, które w ocenie Sprzedawcy mogą być ciekawe i przydatne dla klientów lub potencjalnych klientów Sklepu („Newsletter”).

3. Niniejszy Regulamin Newslettera stanowi regulamin usługi elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługa Newslettera jest usługą dodatkową i poboczną w stosunku do głównej działalności Sprzedawcy, tj. oferowania klientom zakupu Towarów. Usługa Newslettera jest nieodpłatna.

4. Regulamin Newslettera stanowi uzupełnienie Regulaminu Sklepu. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Newslettera, do usługi tej stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu.

5. Dane kontaktowe Sprzedawcy w sprawach dotyczących usługi Newslettera są takie same jak w przypadku Sklepu: 

6. W celu korzystania z usługi Newslettera niezbędne jest posiadanie:

 • komputera lub innego urządzenia z oprogramowaniem, które umożliwia odbiór wiadomości e-mail;
 • aktywnego adresu e-mail;
 • dostępu do sieci Internet;

7. Korzystając z Newslettera Subskrybent ma możliwość otrzymywać od Sprzedawcy wiadomości e-mail zawierające m.in.: 

 • informacje o nowościach i promocjach w Sklepie;
 • kody rabatowe i/lub informacje o innych specjalnych korzyściach dla subskrybentów Newslettera; 
 • inne treści, związane z działalnością Sklepu i Sprzedawcy, branży Sklepu, ewentualnie treści edukacyjne, które w ocenie Sprzedawcy mogą być ciekawe i przydatne dla klientów lub potencjalnych klientów Sklepu;

8. Sprzedawca nie gwarantuje, ani nie deklaruje określonej częstotliwości wysyłania Newslettera. O czasie wysyłki, a także o treści informacji handlowych zawartych w Newsletterze decyduje Sprzedawca.

9. Zawarcie umowy o usługę Newslettera może nastąpić:

 • gdy osoba odwiedzająca Sklep wypełni stosowny formularz na stronie Sklepu, podając swój adres e-mail, na który chce otrzymywać informacje handlowe;
 • podczas składania zamówienia w Sklepie – gdy klient w koszyku Sklepu wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru (tzw. checkbox);

10.  Sprzedawca może - jako zachęta do subskrypcji Newslettera - proponować potencjalnym Subskrybentom bonus (prezent, tzw. lead magnet) w postaci kodu zniżkowego, treści cyfrowej (np. darmowy e-book) lub innej korzyści dla Subskrybenta, związanej z działalnością sklepu (np. jednorazowa darmowa dostawa Towarów) („Bonus”). Informacja o Bonusie przyznawanym w związku z subskrypcją Newslettera znajduje się wówczas na stronie Sklepu.

11. Wszystkie promocje zamieszczone na stronie www.opaksystem.pl nie łączą się z otrzymanymi Bonusami oraz innymi kuponami rabatowymi.

12. Bonus dostarczany jest Subskrybentowi na adres e-mail podany przy subskrypcji, niezwłocznie po zawarciu umowy o usługę Newslettera. Udostępnienie Bonusu następuje w odpowiedniej formie cyfrowej (np. link umożliwiający pobranie e-booka, kod zniżkowy, kod do wpisania w odpowiednim polu koszyka Sklepu w celu otrzymania darmowej dostawy).

13. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieokreślony. Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z Newslettera bez podawania przyczyny. W tym celu należy:

 • kliknąć w stosowny link zawarty w każdej wiadomości wysyłanej w ramach Newslettera;
 • skontaktować się ze Sprzedawcą elektronicznie;

14. Klient posiada także ustawowe prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi Newslettera w terminie 14 dni od jej zawarcia.

15. Sprzedawca może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usługi Newslettera, o czym wszyscy Subskrybenci zostaną powiadomieni. 7. W przypadku, gdy Subskrybent nie otwiera wiadomości przesyłanych przez Sprzedawcę w ramach Newslettera przez dłużej niż 2 lata Sprzedawca (za dodatkowym uprzedzeniem) zaprzestaje świadczenia na rzecz tego Subskrybenta usługi Newslettera.

16. Wobec Konsumentów i Kupujących Uprzywilejowanych Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność usługi Newslettera z umową zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. Wobec pozostałych klientów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.

17. Reklamacje dotyczące usługi Newslettera mogą być składane Sprzedawcy zgodnie z procedurą przewidzianą w paragrafie IX. Regulaminu Sklepu.

18. W razie niezadowolenia ze sposobu załatwienia reklamacji przez Sprzedawcę, istnieje też możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie IX. Regulaminu Sklepu.

19. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych klientów Sklepu, w tym na cele świadczenia usługi Newslettera, znajdują się w Polityce prywatności.

20. Sprzedawca może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu Newslettera na zasadach wskazanych wparagrafie IX.  Regulaminu Sklepu. Jeżeli Subskrybent nie akceptuje nowego brzmienia Regulaminu Newslettera, może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia (kontaktując się w tym celu ze Sprzedawcą elektronicznie) lub ze skutkiem natychmiastowym.

 

Newsletter
Zapisz się i odbierz kod na 5% rabatu.

Zobacz rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium